Så att inte heller en ensamförsörjare lämnas ensam


Mången ensamförsörjare måste klara sig på egenhand. Den långvarigaundantagsperioden, pandemin, kriget i Ukraina och stigande priser berör särskilt dem som löper riskattfalla utanför samhällets skyddsnät och vara tvungna att klara av vardagen ensamma. 

Med din medverkankanvi hjälpa fattiga barnfamiljer ekonomiskt, aktiverande och andligt.

 Kampanjbilden är designad av Onni Wiljami Kinnunen utgående från den kända tavlan av en skyddsängel som hjälper barnen över en farligbro. 

På kampanjbilden leder modern sin son över bron och beskyddar honom så gott hon kan. 

Hjälp oss atthjälpa så att inte heller en ensamförsörjare lämnas ensam. Tack för din hjälp!  

Ge din gåva

-


-


Så inget barn blir utanför

I år är barn och unga temat för dentraditionella Hjälp människan -kampanjen. Barnens och de ungas såväl psykiska som fysiska välmående har varit i faraunder pandemins tid. Möjligheterna att delta i fritidsintressen och att skaffa nödvändiga varor är imånga familjer allt svårare.

Som en betydande hjälpare i hemlandet bekämpar Frälsningsarménbarnens och de ungas marginalisering redan innan problemen blir allvarliga. Med de insamlade medlenkanvi ge ekonomiskt och funktionsmässigt stöd också åt mindre bemedlade familjers barn.

Filmen ”Enensam flicka” som ingår i kampanjen, dramatiserar saken genom konkret ensamhet.  

Det är möjligt att donera till Hjälp människan -insamlingen underhela året. Med de insamlade medlen hjälper vi förutom barn, unga och deras familjer, också andraenskilda människor och åldringar som råkat i svårigheter.

Pressmeddelande


Ett varmt tack för kampanjens planering ochförverkligande bl.a. till våra följande pro bono- samarbetspartner: Make it Simple, Dentsu, Otto Production, Left & Right, fotograf Anton Sucksdorff och regissör Markus Virpiö.


Så att alla skulle ha ett riktigt hem

Frälsningsarmén är en betydande hjälpare ihemlandet. I våra tidigare kampanjer har vi lyft fram barnfamiljernas, åldringarnas och enskildapersoners liv. Nu vill vi också fästa speciell uppmärksamhet vid de hemlösas situation.

År 2019 fanns det 4 600 människor utan ett eget hem. Fastänbostadslösheten har minskat,är antalet fortfarande för stort, speciellt för att det berör ungamänniskor.

Antalet kanfortsätta att stiga, i takt med att allt fler råkar iekonomiska svårigheter.Frälsningsarméns arbete med att förebygga hemlöshet är betydande, ochstämmerväl med organisationens mission att hjälpa de mest sårbara. Frälsningarménsträvar till attförebygga att människor blir utslagna och hemlösa, hjälpa närhemlösheten drabbar och att stödaboende i eget hem.

Filmen”Ulkona” som ingår i kampanjen, dramatiserar saken genomkonkret hemlöshet, menunderstryker samtidigt att en hemlös också är utanför hela samhället.Utsatthetoch därpå följande hemlöshet innebär en stor ensamhet, som det är svårt attkomma ur utanandras hjälp.

Ett varmttack för kampanjens planering och förverkligande bl.a. till våra följande pro bono-samarbetspartner: Make it simple, Vizeum, Otto Production,fotograf OnniWiljami Kinnunen och regissör Markus Virpiö.

Hjälp ossatt hjälpa. Genom din gåva kan vi hjälpa människorsom löper risk att bliutslagna, så att alla skulle ha ett riktigt hem.

Frälsningsarmén är djupt engagerad i Bostadförst-modellens förverkligande i huvudstadsregionen, Åbo ochBjörneborg.

SÅ INGEN BLIR ENSAM


 

SÅ INGEN LÄMNAS ENSAM I NÖDEN.


Utslagning får sin början med att mansmåningom förlorar de sociala kontakterna. Skyddsnäten försvinner.
Kampanjen beskriver hur enmänniska i livets stormar upplever sig vara ensam i sin nöd.
Hjälp människan. Vem som helst kandrabbas av olycka.

VEM SOM HELST KAN DRABBAS AV OLYCKA.


President Tarja Halonen och företagarePeter Vesterbacka har velat hjälpa Finlands mindre bemedlade genom att själv visa hur deras livkunde ha gestaltat sig, om de hade drabbats av olycka. Som en del av reklamkampanjen har de låtit tabilder av sig själv som fattiga medvandrare.

 

Även iFinland är nöden en realitet.

Hjälpdem som har det sämre ställt i vårtland; ensamma, barnfamiljer, unga och gamla.

Tack för din hjälp!

'

HUNDRA MÄNNISKOR. HUNDRA BERÄTTELSER.

Varje dag drabbar katastrofen någon, som ännu igår hade ett bra liv . Orsaken kan vara en olycka,sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa, misshandel, en närståendes död – det finns hundratals berättelser,men hundratusentals hjälpbehövande. En människas olycka berör också många andra, i familjer är specielltbarnen utsatta. Hjälp människan-insamlingen stöder alla dessa människor.


TACK FÖR ALLA BIDRAG!

För oss i Frälsningsarmén är det viktigt atthjälpen når fram, och vi kan hjälpa dem som behöver hjälp allra mest. 

År 2021 blev nettosumman för insamlingenHjälp människan över 2,4 miljoner euro. Med summan hjälpte vi 125 000 hushåll året runt! Medinsamlingen hjälpte vi mindre bemedlade inhemska barnfamiljer, ensamma åldringar, ungdomar somriskerar att bli utslagna och andra nödställda människor att få hopp och stöd.

Tack till alla Hjälp människan-insamlingenssamarbetspartner.

 

Kampanjens fotografier 

2022, 2020, 2019, 2018 Onni Viljami Kinnunen

2021, 2017 Anton Sucksdorff & Kasmir Häiväoja

 

Insamlingen Hjälp människan

Insamlingstillstånd:
Polisstyrelsen, RA/2021/1383
Gäller tillsvidare

Åland: ÅLR 2022/7094,  2.11.2022-1.11.2023 
(Hjälp människan -insamlingen)

©  Pelastusarmeija

Stiftelsen för Frälsningsarmén i Finland sr
PB 161, 00121 Helsingfors,
Tel. (09) 6812300
[email protected]
www.pelastusarmeija.fi

linkki